Tại sao con nghèo? Phật dạy!

Mr ĐỊNH
Thứ Ba, 01/06/2021

Một người nghèo hỏi? Đức Phật rằng: " Bạch Đức Thế Tôn tại sao con nghèo như thế" ?

Đức Phật ôn tồn trả lời : "Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác".

Người ấy nói : "Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí."

Đức Phật dạy : "Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :

1. Nhan thí – Bố thí nụ cười

2. Ngôn thí – Bố thí ái ngữ, nói lời hay

3. Tâm thí – Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn

4. Nhãn thí – Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.

5. Thân thí – Bố thí hành động nhân ái

6. Tọa thí – Bố thí nhường chỗ cho người cần

7. Phòng thí – Bố thí lòng bao dung.

Hoan Hỷ : chia sẻ! 

Viết bình luận của bạn