Phật dạy có hai loại người không có trí và có trí tuệ lớn!

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Zalo

Tôi nghe như vầy:

“Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Có hai pháp này khiến người không có trí tuệ. Hai pháp gì? Không thích hỏi người hơn mình; chỉ ham ngủ nghỉ, không ý siêng năng. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người không có trí tuệ.

- Lại có hai pháp khiến cho người thành trí tuệ lớn. Hai pháp gì? Thích hỏi nghĩa người khác; không ham ngủ nghỉ, có ý siêng năng. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến cho người có trí tuệ. Các ngươi hãy học lìa xa pháp ác.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.”

(Trích Kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 1, Phẩm Khuyến Thỉnh – Kinh số 5)

CHÚC TINH TẤN !

Viết bình luận của bạn