NGƯỜI CHÂN NHÂN

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI:

1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người:

* Có TÀ KIẾN,

* Có TÀ TƯ DUY,

* Có TÀ NGỮ,

* Có TÀ NGHIỆP,

* Có TÀ MẠNG,

* Có TÀ TINH TẤN,

* Có TÀ NIỆM,

* Có TÀ ĐỊNH.

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN.

2) Này các Tỷ-kheo, thế nào là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người:

* Tự mình có TÀ KIẾN, còn khích lệ người khác có TÀ KIẾN;

* Tự mình có TÀ TƯ DUY, còn khích lệ người khác có TÀ TƯ DUY;

* Tự mình có TÀ NGỮ, còn khích lệ người khác có TÀ NGỮ;

* Tự mình có TÀ NGHIỆP, còn khích lệ người khác có TÀ NGHIỆP;

* Tự mình có TÀ MẠNG, còn khích lệ người khác có TÀ MẠNG;

* Tự mình có TÀ TINH TẤN, còn khích lệ người khác có TÀ TINH TẤN;

* Tự mình có TÀ NIỆM, còn khích lệ người khác có TÀ NIỆM;

* Tự mình có TÀ ĐỊNH, còn khích lệ người khác có TÀ ĐỊNH.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN.

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là BẬC CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có:

* CHÁNH KIẾN

* CHÁNH TƯ DUY

* CHÁNH NGỮ

* CHÁNH NGHIỆP

* CHÁNH MẠNG

* CHÁNH TINH TẤN

* CHÁNH NIỆM

* CHÁNH ĐỊNH

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là CHÂN NHÂN.

4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là BẬC CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ BẬC CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có:

* Có CHÁNH TRI KIẾN, còn khích lệ người khác CHÁNH TRI KIẾN;

* Có CHÁNH TƯ DUY còn khích lệ người khác CHÁNH TƯ DUY;

* Có CHÁNH NGỮ còn khích lệ người khác CHÁNH NGỮ;

* Có CHÁNH NGHIỆP còn khích lệ người khác CHÁNH NGHIỆP;

* Có CHÁNH MẠNG còn khích lệ người khác CHÁNH MẠNG;

* Có CHÁNH TINH TẤN còn khích lệ người khác CHÁNH TINH TẤN;

* Có CHÁNH NIỆM còn khích lệ người khác CHÁNH NIỆM;

* Có CHÁNH ĐỊNH còn khích lệ người khác CHÁNH ĐỊNH.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là BẬC CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ BẬC CHÂN NHÂN.

(Trích kinh Tăng Chi Bộ - Nikaya)

Viết bình luận của bạn