MÂY MƯA

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có một thí dụ:

Ví như trong hư không bỗng có đám mây, có sấm nhưng không mưa.

Cũng trên hư không có mây, không sấm có mưa.

Lại có khi hiện có mây, có sấm có mưa.

Có khi hiện không mây, không sấm không mưa.

Phật hợp pháp:

- Hiện có mây có sấm không mưa, là dụ cho người nói được không làm được.

- Hiện có mây không sấm có mưa, dụ cho người không nói được mà làm được.

- Hiện có mây có sấm có mưa, dụ cho người nói được làm được.

- Hiện không mây không sấm không mưa, dụ cho người không nói được cũng không làm được.

Trong hàng Sa Môn cũng có bốn:

1. Người có học giáo lý, đọc tụng giới nhưng không thực hành.

2. Người không thuộc giáo lý nhưng đối với pháp Tứ Đế biết Khổ như thật, biết Tập như thật.v.v...

3. Người đối kinh điển thông suốt, thực hành chân thật.

4. Người không thông suốt kinh điển cũng không thực hành.

Theo Thường Chiếu

 Tags:
Viết bình luận của bạn