KỆ PHÁP CÚ

[01-10] KỆ PHÁP CÚ

[01-10] KỆ PHÁP CÚ

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

LỜI NÓI ĐẦU Niềm Hỷ Lạc thấm nhuần sâu đậm trong lòng chư Phật tử khi được tiếp cận với Giáo Pháp của Đức Thế Tôn. "Lời Dạy... Đọc tiếp