ĐẠO HÀNH (2)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI:

 * 3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ CHẬM?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người:

* THAM DỤC KHÔNG có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh;

* Bản TÁNH SÂN KHÔNG có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh;

* Bản TÁNH SI KHÔNG có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do si sanh.

Với người ấy, năm căn này hiện ra rất MỀM YẾU, tức là TÍN CĂN, TẤN CĂN, NIỆM CĂN, ĐỊNH CĂN, TUỆ CĂN. Do năm căn này MỀM YẾU, người ấy đạt được Vô gián định một cách CHẬM CHẠP để đoạn diệt các lậu hoặc.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ CHẬM.

4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ NHANH?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người:

* THAM DỤC KHÔNG có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh;

* Bản TÁNH SÂN KHÔNG có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh;

* Bản TÁNH SI KHÔNG có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ ưu do si sanh.

Với người ấy, năm căn này hiện ra rất DỒI DÀO, tức là TÍN CĂN, TẤN CĂN, NIỆM CĂN, ĐỊNH CĂN, TUỆ CĂN. Do năm căn này DỒI DÀO, người ấy đạt được Vô gián định một cách NHANH CHÓNG để đoạn diệt các lậu hoặc.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ NHANH. Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này./.

>>> ĐẠO HÀNH (1)

Viết bình luận của bạn