ĐẠO HÀNH (1)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI:

* Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn ?

1) ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ CHẬM; 2) ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ NHANH,

3) ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ CHẬM, 4) ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ NHANH.

---

1) Này các Tỷ-kheo, thế nào là ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ CHẬM? Ở đây, có người bản tánh:

* THAM DỤC rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh;

* Bản TÁNH SÂN rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh;

* Bản TÁNH SI rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất MỀM YẾU, tức là TÍN CĂN, TẤN CĂN, NIỆM CĂN, ĐỊNH CĂN, TUỆ CĂN. Người ấy đạt được Vô gián định một cách CHẬM CHẠP để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ CHẬM.

---

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ NHANH?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người:

* Bản tánh THAM DỤC rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do tham dục sanh;

* Bản TÁNH SÂN rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sân hận sanh;

* Bản TÁNH SI rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức DỒI DÀO, tức là TÍN CĂN, TẤN CĂN, NIỆM CĂN, ĐỊNH CĂN, TUỆ CĂN. Do năm căn này hết sức dồi dào, người ấy đạt được Vô gián định một cách MAU CHÓNG để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ NHANH./.

>>> ĐẠO HÀNH (2)

Viết bình luận của bạn