Còn một ngày để sống...!

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

"Sống một ngày diễm phúc một ngày

Đừng nên oán giận với sầu cay.

Bằng lòng những gì ta đang có

Hạnh phúc trong ta, sẽ đong đầy.

Zalo

...

Sống một ngày diễm phúc một ngày

Cõi tạm lưu mình ở tại đây.

Lòng tham, biết chừng nao cho đủ

Mở rộng lòng ra, hiểu điều này.

Zalo

Khi bạn than rằng trắng hai tay

Biết không quanh bạn vẫn còn đầy.

Những người đói khổ nhiều hơn bạn

Có người mất cả chân lẫn tay.

Zalo

Sống một ngày diễm phúc một ngày

Nên đừng oan hận với sầu cay.

Hãy mau quay về, nương Tam Bảo

Sống trọn thân người quý lắm thay".

Zalo

Thích Thiện Định!

CHÚC TINH TẤN!

Viết bình luận của bạn