BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI:

Sự xuất hiện của BA HẠNG NGƯỜI NÀY,

Này các Tỷ-kheo, KHÒ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI.

Thế nào là ba? Này các Tỷ-kheo,

1) Sự xuất hiện của NHƯ LAI, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khó tìm được ở đời.

2) Người có thể THUYẾT PHÁP và LUẬT do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.

3) NGƯỜI TRI ÂN, NGƯỜI BIẾT ƠN, khó tìm được ở đời.

(Trích kinh Tăng Chi Bộ - Nikaya)

Viết bình luận của bạn