10 tai họa do Dâm Dục

Tịnh Viện Thuận Tánh
Thứ Tư, 06/11/2019

1.Những người tham dâm dục: tuy được sinh cõi Trời, làm vua Đế Thích Thiên, vẫn mê năm khoái lạc, tâm như chó ăn vụng, thường lú lẫn hôn mê, bị nước xiết cuốn đi, lặn ngụp sông năm dục.

2.Những người tham dâm dục: dù làm Vua cõi người, đủ tự tại quyền uy, nô lệ cho ân ái, bị dã phu điều khiển. Dù được nhiều tài bảo, tham đắm chẳng thấy vừa, nên bại quốc vong thân, chết đọa ba đường dữ.

3.Những người tham dâm dục: sẽ luôn lệ thuộc người, bị sáu giặc sử sai, voi vô thường dẫm đạp. Tâm như khỉ vọng động, chẳng biết các nguy nan, lửa dục đốt tâm can, không kể gì thân quyến, tâm dâm dục sai khiến, nên cha mẹ chị em, như chó lợn đảo điên, vô luân không hổ thẹn!

4.Những người tham dâm dục: sẽ luôn uống đồ dơ, như máu mủ đàn bà, trải qua vô lượng kiếp, thường sinh chỗ bào thai, giữa lòng ruột dạ dày, bất tịnh trùng với sán, y phục là nội tạng, ăn uống nhờ nữ căn.

5.Những người tham dâm dục: tà tâm tựa như dao, mắt xe lửa bốc cao, đốt phá kho giới hạnh.

6.Những người tham dâm dục: thấy vọng tộc danh gia, kết sử bùng phát ra, tựa lửa tham gặp củi, tâm như quỷ La Sát, liền nghĩ đến cướp đoạt. Kẻ đó gặp Phạm chí (Bà La Môn), chẳng hổ thẹn sinh tâm, nói những chuyện tà dâm, như kẻ dùng tà thuật, chỉ tạo điềm yêu ma. 

Khi gặp bậc Sa môn (Tăng Ni), không khởi tâm quy kính, như cỏ may bám dính, động loạn các tình căn, kiết sử ái dục nhanh, vây bọc chặt tâm ý, lửa sáu tình bốc cháy, thiêu đốt các thiện căn, tiền kiếp nghiệp chính chân, phá diệt không còn sót. Khi ngẩng đầu nhấc gót, sắc bén giống như dao, ánh mắt tựa lửa dao, miệng ác như La Sát, toàn thân lỗ chân lông, bị lửa dâm sai sử.

7.Những người tham dâm dục: tạo tám nghiệp sát sinh, chế khí cụ hại nhân: đao, thương, côn, trượng, kiếm. Gái với trai đàng điếm, rượu chè nhảy nhót ca, lời giả dối tuôn ra, dâm ô hành trộm cắp. Thân nhơ trùng đầy ắp, lại trang sức điểm tô, mắt chó ác láo lơ, chực trộm đồ dơ bẩn.

8.Những người tham dâm dục: bị dâm dục sử sai, như sắt nặng đè vai, bị lún chìm vùi lấp, dâm dục phẩm hạnh thấp, phá diệt nghiệp tịnh thanh, nên chết đọa rất nhanh, khoảnh khắc sa địa ngục.

9.Những người tham dâm dục: khi thân hoại mạng chung, đọa xuống ngục Xích Đồng, nhanh như cầm ngọc ném. Địa ngục bề ngang dọc, rộng bảy nghìn Do tuần, như rừng hoa bằng đồng, dưới có kê giường sắt. Trên giường sắt lại đặt, trụ tám cạnh bằng đồng, cao trăm nghìn Do tuần, luôn tỏa ra nhiệt nóng. 

Trên đỉnh trụ có gương, hóa hiện hình nam nữ, kẻ dâm khởi niệm ái, loạn động các tình căn, lửa bốc cháy tức thời, hoa đồng thành đinh nóng, trụ đồng hóa ra chảo, nước đồng nóng sục sôi, giường cháy sáng rực trời, hình nữ nam biến hóa: hình nam thành dao bén, hình nữ chó nhe nanh, truy đuổi các tội nhân, khiến họ vô cùng khổ, đói phải ăn hòn sắt, khát uống nước đồng sôi, chịu vạn ức năm rồi, cầu chết vẫn không được, thọ mạng của tội nhân, lâu dài tròn một kiếp!

10.Những người tham dâm dục: bị chướng ngại ngăn che, ra đời không gặp Phật, chết lại đọa A Tỳ. Do xưa phá phạm hạnh, nay chịu khổ ở đây, thân hiện ngục chật đầy, khổ não không ngừng nghỉ. Kẻ tội nhân vừa chết, lập tức sống lại ngay, khắp địa ngục vòng xoay, trọn kiếp dài đau đớn.

Vua Diêm La bấy giờ, thét la và trách mắng:
Ngươi ưa thích dâm dục, nên phải nhận khổ này, tội nhân ngươi có hay, vui sướng không việc ấy? Ngươi nay sẽ phải chịu, trải ức kiếp trăm ngàn, đền trả nợ tha nhân, nhưng vẫn không trả hết. Mạng địa ngục chấm dứt, làm tu hú bồ câu, làm rắn rồng rất lâu, cũng bởi ô uế hạnh. Qua trăm nghìn kiếp sống, chẳng gặp Phật, Thánh nhân, chính Pháp chẳng thấy nghe, nên mãi không đắc đạo.

Bấy giờ Đức Thế Tôn
Từ bi dùng kệ thuyết:
Dâm dục chẳng đoạn tuyệt
Qua lại làm chúng sinh
Gốc rễ là vô minh
Cắt chém dao sinh tử
Rừng rắn độc hung dữ
Túi máu huyết tanh ôi
Giòi bọ thích phân hôi
Kẻ tham dâm cũng vậy
Chín lỗ chảy lửa dục
Ân ái vốn độc gai
Khởi cái thấy lầm sai
Giả dối do sinh ái
Nữ sắc vẻ trơn mịn
Tựa cây trổ hoa cuồng
Nơi khởi gió đảo điên
Hoa héo trùng làm ổ
Nữ nhân: bình tô vẽ
Bởi máu mủ dòng dòng
Bất tịnh đầy ắp trong
Chảy rỉ tràn ra cả
Kẻ dâm dục sa ngã
Mắt thấy chất uế dơ
Như chó trộm tham nhơ
Chỉ chực rình tranh cướp
Hãy tự diệt các ái
Bất tịnh quán nhất tâm
Uống Cam Lộ vào trong
Thành Niết Bàn thành an trú!

Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất:
Nếu như giữ được tâm, cùng thân không dâm dục, mắt không nhìn dâm sắc, tai chẳng nghe dâm thanh, mũi không ngửi dâm hương, lưỡi không lời dâm dục, như thế được gọi là: Đầy đủ trí huệ sáng, tu hành Bát chính đạo, chẳng dâm tịnh thân tâm, giống như hoa sen thơm, chẳng thích ưa trần cấu. Thành đạo quả Nhập Lưu, quả Bất Lai, Bất Hoàn, quả Ứng Chân, Độc Giác, quả Vô Thượng Đại Đạo, cũng từ Giới không dâm, chứng đắc do thanh tịnh.

Viết bình luận của bạn