10 điều Tâm niệm

Mr ĐỊNH
Thứ Bảy, 29/05/2021

🌺 MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM 🌺 

🌾1 _ Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ , vì không bệnh khổ thì dục vọng sẽ sanh .

🌾2 _ Ở đời đừng cầu không hoạn nạn ,vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy .

🌾3 _ Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc , vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo .

🌾4 _ Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng , vì không bị ma chướng thì chú nguyện không kiên cường .

🌾5 _ Việc làm đừng mong dễ thành ,vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo .

🌾6 _ Giao tiếp đừng cầu lợi mình , vì lợi mình thì mất đạo nghĩa .

🌾7 _ Với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình , vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng .

🌾8 _ Thi ân (làm ơn) thì đừng cầu đền đáp , vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ .

🌾9 _ Thấy lợi đừng nhúng vào , vì nhúng vào thì si mê phải động .

🌾10 _ Oan ức không cần biện bạch , vì biện bạch là nhân quả chưa xả .

🌷 BỞI VẬY ĐỨC PHẬT DẠY :

- Lấy bệnh khổ làm thuốc thần 
- Lấy hoạn nạn làm giải thoát 
- Lấy khúc mắc làm thú vị
- Lấy ma quân là bạn đạo
- Lấy khó khăn làm thích thú 
- Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ 
- Lấy người chống đối là nơi giao du
- Coi thi ân như đôi dép bỏ
- Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
- Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh .
ST - Tự Tại Từ Tâm 

Thành kính chúc đến khắp cả...luôn an lành trong chánh pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, cùng nguyện hướng về chúng sinh, trên đền Tứ trọng ân, dưới cứu khổ Tam đồ, diệt trừ tiêu nghiệp chướng, đều tròn thành Phật Đạo 🙏🙏🙏🙏

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát 
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏

Sưu tầm 

Viết bình luận của bạn